برچسب زده شده با : خودپرداز ملل
خودپرداز

سقف برداشت كارت هاي ملل بر روي خودپردازهاي موسسه اعتباري ملل افزايش يافت.