برچسب زده شده با : صنعت خودرو سازی
بورس

شرایط کلی شرکت های دو صنعت خودرو و ساختمان در آخرین هفته بهمن توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.